Za sustav upravljanja prema ISO 14001 : 2015
Okoliš je okruženje u kojem neka organizacija djeluje. U okoliš spadaju zrak, voda, tlo, prirodni izvori, flora, fauna , ljudi i njihovi međusobni odnosi. Norma ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. Osnovna je svrha ove međunarodne norme potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja u ravnoteži s društveno-ekonomskim potrebama. Među ostalim zahtjevima norma propisuje i zahtjeve za politiku i ciljeve upravljanja okolišem.

Uprava organizacije koja želi uvesti sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 mora definirati politiku upravljanja okolišem organizacije i osigurati da takva politika odgovara prirodi, opsegu i utjecaju njezinih djelatnosti, proizvoda ili usluga na okoliš. Također mora osigurati da politika uključuje opredijeljenost uprave za trajno poboljšavanje i sprečavanje onečišćavanja i uključuje opredijeljenostuprave za usklađivanje s odgovarajućim zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima na koje se organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša.
Politika upravljanja okolišem mora dati okvir za postavljanje i preispitivanje općih i pojedinačnih ciljeva. Propisana politika mora biti dostupna javnosti i mora se priopćavati svim osobama koje rade u organizaciji.

Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati dokumentirane opće i pojedinačne ciljeve na odgovarajućim funkcijama i razinama unutar organizacije. Opći i pojedinačni ciljevi moraju biti mjerljivi, kad je to moguće, i u skladu s politikom upravljanja okolišem, uključujući opredjeljenje za sprečavanje onečišćenja, sukladnost s odgovarajućim zakonskim zahtjevima i s drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala te opredjeljenje za trajno poboljšavanje.

Za sustav upravljanja prema ISO 9001 : 2015

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

Ukoliko pripadate organizacijama koje iz svog sustava upravljanja žele izvući maksimalnu korist u svakom smislu, vrlo vjerojatno ćete se zapitati kakvu ćete dodatnu vrijednost imati i od samog čina certifikacije sustava. Hoćete li za protuvrijednost troška certifikacije profitirati na korisnim primjedbama stručne osobe koja će vaš sustav ocjenjivati? Hoće li vaš certifikat biti međunarodno priznat? Hoće li vam omogućiti i potaknuti vas na konstantan razvoj i unaprjeđenje sustava?

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka organizacije. Na uvođenje i primjenu sustava upravljanja kvalitetom utječe okruženje organizacije, ciljevi organizacije, proizvodi koje nudi, uspostavljeni procesi, organizacijsko ustrojstvo i tržište na kojem organizacija djeluje. Norma ISO 9001 promiče prihvaćanje procesnog pristupa, kad razvoj, primjena i poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećavaju zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva. Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.
Većina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja kvalitetom željeti će za to dobiti neovisnu potvrdu sukladnosti svog sustava sa zahtjevima norme ISO 9001 tj. dobiti certifikat certifikacijske kuće.

Za sustav upravljanja energijom prema ISO 50001:2018

Norma ISO 50001:2018, Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi s uputama za uporabu, daje zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (energy management systems, EnMS) u industrijskim pogonima, komercijalnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije.

Energija je od ključne važnosti za poslovanje organizacija te organizacijama može biti velik trošak, bez obzira na njihove djelatnosti. Osim gospodarskih troškova potrošnje energije za organizaciju, potrošnja energija može izazvati i štete za okoliš i društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora i negativnog utjecaja na klimatske promjene.

Kao sve norme o sustavima upravljanja ISO-a, norma ISO 50001 zamišljena je za primjenu u svakoj organizaciji, bez obzira na njezinu veličinu ili djelatnosti, neovisno o tome je li u javnom ili privatnom sektoru, te bez obzira na njezinu zemljopisnu lokaciju.

ISO 50001 temelji se na modelu sustava upravljanja ISO-a koji se primjenjuje u normama o sustavima upravljanja. U njoj je posebno prihvaćen proces planiraj-uradi-provjeri-djeluj (Plan-Do-Check-Act, PDCA) za neprekidno poboljšavanje sustavom upravljanja energijom. Time se omogućuje integracija organizacijama upravljanja energijom s drugim organizacijinim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem itd.

Taj se pristup opisuje modelom upravljanja na sljedeći način:

planiraj: provodi energetsku ocjenu i utvrdi osnovicu, pokazatelje energetskih značajka (EnPI-ova), dugoročne i kratkoročne ciljeve te planove djelovanja nužne za dobivanje rezultata kojima će se  poboljšati energetske značajke u skladu s organizacijinom energetskom politikom

uradi: provodi planove djelovanja na upravljanju energijom

provjeri: promatraj i mjeri ključne značajke operacija koji određuju energetske značajke u odnosu na energetsku politiku i dugoročne ciljeve energetske politike te izvješćuj o rezultatima

djeluj: poduzmi djelovanja za neprekidno poboljšavanje značajka EnMS-a.

Direktor tvrtke DUPLICO d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću Politiku informacijske sigurnosti:

 • Informacijama osigurati povjerljivost i štititi ih od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe;
 • Cjelovitost informacija održavati kako bi se osigurala njihova trajna točnost i primjenjivost;
 • Informacije i informacijske sustave učiniti raspoloživima dionicima u skladu s poslovnim potrebama;
 • Graditi odnose i održavati komunikacije sa sudionicima poslovanja uz razumijevanje vlastitog konteksta te potreba i očekivanja svih sudionika;
 • Identifikaciju, analizu i procjenu rizika informacijske sigurnosti provoditi redovito u planiranim razdobljima;
 • Odluke i akcije temeljiti na rezultatima redovite procjene rizika informacijske sigurnosti;
 • Edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za informacijsku sigurnost;
 • Primijenjenim mjerama informacijske sigurnosti osigurati zadovoljenje zakonskih, regulatornih i ugovornih zahtjeva, kao i drugih zahtjeva informacijske sigurnosti koje smo se obvezali poštivati;
 • Mjerljivim ciljevima i nadzorom uspješnosti sustava i primijenjenih mjera informacijske sigurnosti osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšavanje;
 • Ugrožavanje informacijske sigurnosti pravovremeno prijaviti nadležnim osobama za upravljanje informacijskom sigurnošću.
 • Istražiti i analizirati sigurnosne incidente, te pokrenuti prikladne radnje radi otklanjanja uzroka prijetnji i umanjenja rizika;
 • Razvijati, održavati i testirati planove za oporavak od posljedica sigurnosnih incidenata i nastavak poslovanja.
 • Kako bismo ispunili ove obaveze i osigurali primjerenu razinu kontrole nužne za pokazivanje sukladnosti s usvojenim procesima, naša politika je održavati funkcionalan i učinkovit sustav upravljanja informacijskom sigurnošću koji je uspostavljen, održavan i poboljšavan u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, uključujući usvojenu i odobrenu politiku, izjavu o primjenjivosti i povezane dokumente, objavljen je na serveru tvrtke i dostupan je svim zaposlenicima.
Podrška 24/7