Opći uvjeti prodaje

1.  Općenito
1.1. Ovi opći uvjeti prodaje vrijede za sve isporuke i usluge izvršene od strane Duplico d.o.o. (dalje u tekstu: Duplico”), ako ne postoji poseban pisani ugovor ili posebno dogovoreni uvjeti za pojedinačne poslove potvrđeni od strane Duplica i kupca.
1.2. Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svake transakcije između Duplica i stranke, osim ako su se isti izričito dogovorili drugačije u pisanom obliku, u kojem slučaju se primjenjuju za sve ono što Duplico i kupac nisu ugovorili u pisanom obliku.
1.3. Uvjeti kupnje postavljeni od strane kupca, a naročito uvjeti suprotni uvjetima postavljenim od strane Duplica, se ne primjenjuju. Nikakav prigovor od strane Duplica ili izjava o neprihvaćanju uvjeta kupca nisu potrebni.
1.4. Sve izmjene ili dopune ovih općih uvjeta prodaje bit će sastavljene u pisanom obliku.

2. Ponuda, prihvat ponude, potvrda narudžbe
2.1. Ponuda Duplica je vremenski ograničena i važi do roka navedenog u ponudi.
2.2. Kupac prihvaća ponudu Narudžbom u pisanom obliku. Narudžba mora sadržavati minimalno podatke o kupcu, prihvaćenoj cijeni, pozivati se na ponudu koju kupac prihvaća te ista mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe kupca. U slučaju da kupac prihvaća ponudu u njezinom djelomičnom obujmu, obvezan je to u Narudžbi jasno iskazati. Slanjem Narudžbe, kupac potvrđuje suglasnost s ovim općim uvjetima prodaje.
2.3. Duplico prihvaća narudžbe potvrdom u usmenom ili pisanom obliku. Svaki promet robe, usluge i radova izvršava se prema uvjetima Duplica, osim u slučajevima kada kupac izda prigovor u pisanom obliku.
2.4. Ako kupac jednostrano odustane od Narudžbe nakon što ju je Duplico potvrdio, obvezan je snositi štetu koja je nastala Duplicu vezano uz predmetnu Narudžbu (npr. izrada dokumentacije, priprema proizvodnje, troškovi specijalnih materijala i komponenti, itd.).

3. Cijena
3.1. Sve cijene se formiraju na temelju važećih kalkulativnih faktora, u skladu s ponudom i potvrdom narudžbe, a podrazumijevaju paritet EXW (franko tvornica, imenovano mjesto), sukladno Incoterms 2010.
3.2. Sve cijene navedene u ponudama izražene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
3.3. Ako se troškovi na kojima se dogovrene cijene zasnivaju promijene, Duplico zadržava pravo uskladiti cijene s promjenjenim troškovima.
3.4. Ako isporuka kasni zbog okolnosti na koje je kupac mogao utjecati, Duplico ima pravo na naknadu troškova odgovarajućim uvećanjem kupoprodajne cijene. Ova okolnost ne utječe na pravo Duplica na naknadu gubitaka nastalih iz drugih razloga.
3.5. Kupac će snositi troškove poreza, carine i ostale izdatke koje mora platiti po primitku isporuke, osim ako se Duplico nije pisano obvezao da će preuzeti navedene troškove.

4. Mjesto izvršenja, isporuka 
4.1. Mjesto izvršenja, odnosno isporuke je Duplico ili drugo imenovano mjesto. 
4.2. Slanje i transport vrše se za račun i na rizik kupca. Nakon što se izvrši isporuka odnosno preuzimanje robe na ugovorenom mjestu, rizik prelazi na kupca. Ako kupac ne prihvati isporuku, smatra se da je Duplico istu izvršio te ima pravo čuvati robu o trošku kupca. Troškovi skladištenja, u iznosu od 0,5 % od kupoprodajne cijene po svakom danu skladištenja, bit će vraćeni Duplicu od strane kupca odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dostavljanja zahtjeva kupcu za naknadu ovih troškova. Po isteku petodnevnog razdoblja za preuzimanje robe od strane kupca, kupac snosi rizik gubitka ili oštećenja robe na skladištu Duplica.
4.3. Duplico ima pravo na parcijalne isporuke, sukladno prirodi posla i ovim uvjetima prodaje.
4.4. Ako je Duplico onemogućen izvršiti isporuku na dogovoren datum zbog okolnosti na koje nije mogao i ne može utjecati (viša sila, odlaganje kupca, radne nepravilnosti ili prekidi za koje nije odgovoran, kašnjenje u transportu, nestašica materijala ili energije za koje nije odgovoran, itd.), imat će pravo izvršiti isporuku na najraniji mogući datum, pod uvjetom da je kupac u stanju prihvatiti isporuku na taj datum. U suprotnom, Duplico zadržava pravo raskida ugovora. U ostalim slučajevima kašnjenja isporuke, Duplico će biti odgovoran samo u slučaju vlastite krajnje nepažnje ili namjere.
4.5. Ako kupac ne posjeduje licencu za uvoz, obvezan je, bez obzira na to, primiti robu.

5. Jamstvo i odgovornost
5.1. Duplico jamči da je roba u skladu s dogovorenim specifikacijama, uz uobičajenu toleranciju od +/- 5% od ukupne količine robe.

5.2. Kupac će pažljivo pregledati robu po preuzimanju i pisanim putem će prijaviti eventualne reklamacije u pogledu količine, vrste ili kvalitete robe odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja robe. Uz reklamaciju, kupac je obvezan dostaviti dokaz na osnovu kojeg prijavljuje reklamaciju. U slučaju nepoštivanja ovog uvjeta, bilo koje potraživanje kupca, uključujući i potraživanje za nastale štete, nije valjano. Ako je reklamacija izvršena na vrijeme i na propisan način, Duplico će po vlastitoj stručnoj procjeni izvršiti popravak robe, zamjenu robe ili preuzimanje robe s greškom i vraćanje ili smanjenje kupoprodajne cijene. Kupac neće imati druga prava po osnovi reklamacije.
5.3. Jamstveni rok je 6 mjeseci, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, te isti počinje teći u trenutku isporuke ili kada je roba spremna za isporuku kupcu na mjestu isporuke, u slučaju da kupac ne prihvati isporuku robe.
5.4. Duplico ne odgovara za kvar ili nedostatke robe ako su one rezultat pogrešne ili nesavjesne narudžbe kupca, ako se roba koristi za posebne namjene koje nisu bile poznate Duplicu po narudžbi ili oštećenja nastanu zbog nedostatka dužne pozornosti kupca, nedovoljne kontrole, održavanja ili nepravilne upotrebe robe od strane kupca.
5.5. Duplico odgovara za štetu samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. Duplico neće odgovarati za posljedične štete, izgubljenu dobit i troškove povrata.
5.6. Povrat robe s greškom zahtijeva prethodnu suglasnost Duplica. Ako je roba vraćena bez prethodne suglasnosti Duplica, Duplico ima pravo ne prihvatiti vraćenu robu i vratiti ju kupcu o njegovom trošku.

6. Zadržavanje prava vlasništva
6.1. Duplico će zadržati pravo vlasništva na isporučenoj robi do ispunjavanja svih obveza kupca, a posebno do primitka uplate ukupne kupoprodajne cijene.

6.2. U slučaju preprodaje robe, kupac sva potraživanja za preprodanu robu ustupa Duplicu do konačne otplate obveza, uključujući zakonske zatezne kamate i eventualne troškove naplate potraživanja.

7. Plaćanje i kašnjenje
7.1. Kupoprodajna cijena se plaća u cijelosti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa kupcu, osim ako nije drugačije dogovoreno.
7.2. Duplico će, u svrhu osiguranja plaćanja, prihvatiti bankovnu garanciju ili bjanko zadužnicu/zadužnicu na ukupan iznos kupoprodajne cijene.
7.3. U slučaju da kupac ne izvrši plaćanje u ugovorenom roku, Duplico ima pravo:

  • htijevati uplatu nepodmirenog iznosa u cijelosti, uvećane za iznos zakonskih zateznih kamata
  • odgodizati izvršavanje svojih obaveza dok dugovni iznos ne bude u cijelosti podmiren
  • zahtijevati određeno produljenje roka za isporuku ili izvršavanje
  • raskinuti ugovor u slučaju neispunjavanja obveze plaćanja u naknadno ostavljenom razumnom roku.
    Ovo vrijedi i u slučaju djelomično izvršene isporuke. Ako Duplico raskine ugovor iz razloga neplaćanja, kupac je obvezan platiti Duplicu ugovornu kaznu u iznosu od 10 % od ukupne kupoprodajne cijene i naknaditi sve nastale troškove koji prelaze ovaj iznos.

7.4. U slučaju nesposobnosti kupca za plaćanje ili prezaduženosti kupca odnosno ako postoji osnovana sumnja u sposobnost kupca za plaćanje, Duplico ima pravo:

  • odmah zahtijevati plaćanje potraživanja, bez obzira na datum dospijeća
  • obustaviti sve ugovorene isporuke koje nisu ispunjene i izvršiti samo isporuke koje su unaprijed plaćene. Ako kupac odbije platiti unaprijed, Duplico može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

7.5. U slučaju da kupac kasni s preuzimanjem robe, plaćanje dospijeva odmah.
7.6. U slučaju da kupac prilikom plaćanja ne poveže uplatu s računom koji plaća, Duplico će nepovezanu uplatu obračunati kao plaćanje najstarijeg duga i nastale kamate i troškova.

8. Završne odredbe
8.1. Dokumenti ili informacije u vezi s Duplicom, njegovim proizvodima, poslovnim partnerima ili drugim kupcima, odnosno svi podaci koji su stavljeni na raspolaganje kupcu ili koje je kupac saznao tijekom međusobnog poslovanja, smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se davati trećim osobama, posebno ne konkurentnim društvima niti se smiju priopćiti javnosti na bilo koji način.

8.2. Sve izmjene i dopune valjane su isključivo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od obje strane.
8.3. Sve eventualne prijepore nastale izvršavanjem ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu. Na sve eventualne sporove primjenjivat će se hrvatsko pravo, odnosno hrvatski pozitivni propisi.
8.4. Ovi opći uvjeti prodaje vrijede od 01. travnja 2018. godine i primjenjuju se na sve isporuke i usluge izvršene od strane Duplico d.o.o

PREUZMI PDF

Podrška 24/7