Nadzorni sustavi u odvodnji


Potreba i namjena uvođenja sustava nadzora i upravljanja u odvodnji osiguravanje je što efikasnijeg i ekonomičnijeg odvijanja sustava odvodnje, te omogućavanje optimalnog rada kompletnog sustava uz minimizaciju troškova energije i održavanja, kao i ostalih troškova. Sve to uz dodatno uvećanu sigurnost i pouzdanost rada.

Projektiranjem, izradom elektroormara, programiranjem PLC-ova i SCADA aplikacija povezanih s telemetrijskim rješenjima, Duplico u sustavima odvodnje nudi kompletna rješenja po principu ključ u ruke. U implementaciji sustava daljinskog nadzora i upravljanja na sustavima odvodnje imamo dugogodišnje iskustvo. Izveli smo i povezali preko 300 kanalizacijskih i crpnih stanica.

Unatrag nekoliko godina, zbog povećane ekološke osviještenosti i zakonske regulative, korištenjem sredstava Svjetske banke i EU fondova komunalna društva u RH započela su projekte izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.S obzirom na kompleksnost procesa pročišćavanja otpadnih voda, vrlo je važno kakav sustav upravlja radom samog uređaja za pročišćavanje. Duplico M2e rješenja nude učinkovito upravljanje procesom obrade i pročišćavanja otpadnih voda, vodeći računa o kompleksnosti i veličini sustava, o zahtjevima okoliša u koji se voda ispušta i najvažnije, o uštedi energije.

Proces pročiščavanja otpadnih voda kroz uređaj za pročišćavanje (UPOV) vrlo je kompleksan proces koji se sastoji od nekoliko stupnjeva:Na početku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, iz otpadnih voda uklanjaju se krupne, raspršene i plutajuće otpadne tvari, pijesak i šljunak. Nakon čega sljede fizičko/kemijski procesi pročiščavanja.Prvi stupanj (I) pročišćavanja znači obradu komunalnih otpadnih voda fizičkim/kemijskim procesom koji obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge procese u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% prije ispuštanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda smanjuju se za najmanje 50%.

Drugi stupanj (II) pročišćavanja znači obradu komunalnih otpadnih voda procesom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem ili druge procese prema zahtjevima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (70-90% smanjenje BPK5 i 75% KPK) Treći stupanj (III) pročišćavanja predstavlja obradu komunalnih otpadnih voda procesom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja još dodatnouklanja fosfor i /ili dušik ( 70-80%) sukladno propisanim Pravilnikom.

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, aglomeracije manje od 2.000 ES neovisno o osjetljivosti područja, pročišćavaju se odgovarajućim pročišćavanjem bilo kojim postupkom obrade.Danas su, uz konvencionalno mehaničko biološke postupke s aktivnim muljem, u upotrebi i SBR (sekventni bazenski reaktor), temelji se na sekvencama – punjenje, reakcija, taloženje i dekantiranje i MBR postupci obrade komunalnih otpadnih voda.

Pročišćena voda koristit će se za:

zalijevanje zelenih površina
zalijevanje poljoprivrednih površina
potrebe zalijevanja sportskih terena (golf igrališta)
potrebe pranja ulica i trgova
potrebe protupožarne zaštite
pranje i ispiranje izgrađenih kanalizacijskih sustava prilikom redovnog održavanja
druge društvene potrebe
Postrojenje za obradu otpadnih voda radi s potpuno automatiziranim vođenjem procesa, bez obavezne prisutnosti operatera. Sustav vođenja i nadzora projektiran je na način da se iz upravljačke sobe može nadgledati proces, te da se može obavljati automatsko sekventno upravljanje, kao i kontinuirana regulacija. Sustav omogućuje potreban nadzor opreme ili procesnih jedinica za vrijeme pokretanja postrojenja, normalnog rada, zaustavljanja i zaustavljanja u nuždi.

Sustav je centraliziran, s glavnim mjestom upravljanja i nadzora, smještenim u upravljačkoj prostoriji (NUS) postrojenja za obradu otpadnih voda. Sa zaslonskih jedinica operatorskih stanica komandama se pokreću i nadziru sve operacije vezane uz pogon.

Tvrtka Duplico d.o.o. razvila je algoritme automatskog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, neovisno o tipu i vrsti ugrađene tehnološke opreme. Sve informacije o stanjima pojedinih uređaja u UPOV-u, vrijednostima mjerenih veličina, te upravljanje, izvedeno je pomoću PLC-a, te je prikazano u programskom alatu za vizualizaciju (SCADA). Automatski rad temelji se na razinama, protoku i koncentraciji odgovarajućih tehnoloških pokazatelja otpadne vode, a egzaktne granične vrijednosti parametara razine su podesive, čime se operaterima UPOV-a omogućuje postavljanje istih u skladu sa zahtjevima sustava odvodnje.
Osnovna koncepcija nadzorno upravljačkog sustava bazira se na tome da se u svakom na daljinu nadziranom objektu nalazi elektro-energetika i pripadna lokalna automatika sa svom pripadnom mjerno- izvršnom opremom, koja je funkcionalno povezana sa sustavom nadzora i daljinskog upravljanja.

Osim lokalnog prijenosa podataka do operaterskog terminala s LC displejem, sustav omogućuje prosljeđivanje informacija preko GSM/GPRS komunikacije prema nadzorno upravljačkom centru komunalnog društva odvodnje , kao i prema drugim službama ili dežurnim voditeljima.

Reference:

Postrojenje za obradu otpadnih voda kapaciteta 1200 m3/dan (Pliva)
UPOV Kutina
UPOV Garešnica
UPV Valkane, Pula (SCADA)
Odvodnja grada Virovitica
Odvodnja grada Našice
Odvodnja grada Kutina
Odvodnja grada Pula
Odvodnja grada Split
Odvodnja otoka Ugljan

Podrška 24/7