Aglomeracija Zaprešić

Tvrtka Duplico d.o.o., kao član Zajednice ponuditelja BK MONTAŽA d.o.o. Zagreb, GEORAD d.o.o. Zagreb, TIGRA d.o.o. Zagreb, DUPLICO d.o.o. Kalinovica, HIS d.o.o. Donja Višnjica, KAMGRAD d.o.o. Zagreb  i CGP d.d. Novo Mesto, potpisala je dana 12.10.2020. godine s naručiteljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Ugovor o radovima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije kanalizacijske mreže te rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić“, sufinanciranog od Europske unije.

Ukupna vrijednost dijela Ugovora Duplico d.o.o. iznosi 18.500.000,00 HRK bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćena je Izgradnja sustava odvodnje Zaprešić na Komponenti A1 do A9 (izgradnja gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda, crpnih stanica i telemetrijska oprema), Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje na Komponenti B (dogradnja gravitacijskih kolektora, retencijskih bazena, crpne stanice, telemetrijske opreme, pristupnog puta i rekonstrukcija gravitacijskih kolektora te crpnih stanica), Sanacija postojećeg sustava odvodnje na Komponenti C, Nove vodoopskrbne cjevovode na Komponenti F, Sanaciju vodospreme na Komponenti G, Zamjenu crpki i unaprjeđenje postrojenje na crpnim stanicama na Komponenti H, mjernu opremu DMA zona i zahvate na vodoopskrbnoj mreži za regulaciju tlakova i tlačnih zona na Komponenti I te Zahvate na vodocrpilištu Komponenti J.

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Rendulić i Andrea Glivarec (duplico@duplico.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF). www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Duplico d.o.o.

Podrška 24/7